اتاق فرار ترسناک در تهران

معما

شما باید برای پیدا کردن آموک،معما هایی که توسط آموک طراحی شده است را حل کنید.

ترس

هر لحظه امکان دارد که آموک برای به قتل رساندن افرادی که در تله هایش افتاده اند اقدام کند.

هیجان

با رو به رویی با معماهای مکانیکی گوناگون و آموک حس هیجان را تجربه خواهید کرد.